Informacje prawne

Informacje prawne

 

Prawa autorskie

ADEO jest właścicielem nazw domeny „groupe-adeo.com” i „adeo.com”. Niniejsza strona jest dziełem intelektualnym w rozumieniu przepisów kodeksu własności intelektualnej. Z tego tytułu ADEO jako autor tego oryginalnego dzieła korzysta z ochrony i praw zastrzeżonych przez ustawę. W związku z tym strona jako całość i każdy z tworzących ją elementów (takich jak teksty, drzewa, oprogramowania, animacje, zdjęcia, rysunki, schematy, logo) albo stanowią wyłączną własność ADEO, albo stanowią przedmiot licencji na użytkowanie. ADEO jako jedyny jest uprawniony do korzystania ze związanych z tym praw własności intelektualnej.

Korzystanie z tej strony jest zastrzeżone wyłącznie dla użytku prywatnego. Wszelkie powielanie, przekazywanie, przedstawianie lub rozpowszechnianie w innym celu, na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnej zgody ADEO jako autora jest zabronione.

Naruszenie tych przepisów podlega karom przewidzianym z jednej strony w kodeksie własności intelektualnej oraz kodeksie karnym, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich i prawa znaków towarowych, a z drugiej strony w kodeksie cywilnym, w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
 

Marki & nazwy handlowe

ADEO i/lub zrzeszone spółki są właścicielami praw związanych ze znakami towarowymi, nazwami spółek, nazwami handlowymi, nazwami sieci oraz innych praw własności intelektualnej, których użytkownik uznaje istnienie i moc. Nie wymienia się praw dotyczących innych znaków towarowych, nazw spółek, nazw handlowych lub zarejestrowanych bądź niezarejestrowanych nazw sieci, którymi mogą być chronione niektóre zwroty lub symbole stosowane na tej stronie. Jednakże, brak wzmianki o tych prawach w żadnym wypadku nie powoduje braku ochrony tych znaków towarowych, nazw spółek, nazw handlowych, nazw sieci, zwrotów lub symboli. Użytkownik tej strony uznaje, że wszelkie produkty, usługi lub technologie, opisane w niniejszych dokumentach mogą być przedmiotem innych praw własności intelektualnej na rzecz ADEO lub osób trzecich. W żadnym wypadku nie przyznano tu prawa do korzystania z takich praw własności intelektualnej.

Marki ADEO znajdujące się na stronie są znakami towarowymi. Jakiekolwiek kopiowanie częściowe lub w całości tychże marek bez wcześniejszej, pisemnej zgody ADEO jest zabronione.

Użytkownik, który posiada stronę internetową do użytku osobistego, a nie komercyjnego, może umieścić na niej bezpośredni link do strony ADEO, gdy strona ADEO pojawia się oddzielnie na stronie głównej. Nie dotyczy to przypadku dorozumianej umowy przynależności. ADEO zastrzega sobie jednak prawo do zakazania linków pochodzących ze strony, której treść wydaje mu się nieodpowiednia, przy czym zakaz ten nie stanowi podstawy do pociągnięcia go do odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Dyrektor publikacji: Philippe Zimmermann.
Firma: GROUPE ADEO SA z zarządem

 

UWAGI

Niniejsza strona internetowa zapewnia dostęp do danych ADEO jako całości. W związku z tym dane z tej strony mogą zawierać odniesienia do produktów, usług lub technologii ADEO niedostępnych w Twoim kraju. Obecność tych odniesień nie oznacza, że ADEO zamierza oferować takie produkty, usługi lub technologie w Twoim kraju. Informacje, znajdujące się na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje te mogą okresowo ulegać modyfikacjom a zmiany te zostaną wprowadzone do nowych edycji.

ADEO może w każdym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia, wprowadzić poprawki lub zmiany w produktach, usługach lub technologiach, opisanych na tej stronie.