ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Δικαιώματα του συντάκτη

Η ADEO είναι κάτοχος των τομέων «groupe-adeo.com» και «adeo.com». Ο παρών ιστότοπος αποτελεί ένα πνευματικό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για τα πνευματικά δικαιώματα. Υπ’ αυτήν την έννοια, η ADEO, με την ιδιότητα του συντάκτη αυτής της πρωτότυπης δημιουργίας, προστατεύεται και τα δικαιώματά της κατοχυρώνονται βάσει νόμου. Κατά συνέπεια, ο ιστότοπος στο σύνολό του, καθώς και κάθε στοιχείο που τον απαρτίζει (όπως τα κείμενα, οι παραπομπές, τα λογισμικά, τα κινούμενα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα σχεδιαγράμματα, τα λογότυπα) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ADEO ή φέρουν ειδική άδεια χρήσης. Η ADEO είναι η μοναδική που μπορεί να χρησιμοποιήσει τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται αυστηρά για ιδιωτική και προσωπική χρήση. Κάθε αναπαραγωγή, μετάδοση, παρουσίαση ή διανομή σε τρίτα μέρη και υπό οποιαδήποτε υποστήριξη απαγορεύεται αυστηρά, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη γραπτή έγκριση της ADEO υπό την ιδιότητά της ως συντάκτη.

Η παραβίαση αυτών των διατάξεων επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπει ο κώδικας πνευματικής ιδιοκτησίας και ο ποινικός κώδικας, από τη μία, ειδικά όσον αφορά την παραποίηση των δικαιωμάτων του συντάκτη και των δικαιωμάτων των μαρκών, καθώς και ο ποινικός κώδικας, από την άλλη, όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη.
 

Μάρκες και εμπορικές επωνυμίες

Η ADEO, και γενικότερα οι συνδεόμενες επιχειρήσεις της, έχουν στην κατοχή τους δικαιώματα για μάρκες, εταιρικές επωνυμίες, εμπορικές επωνυμίες, εταιρίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων η ύπαρξη και η εγκυρότητα αναγνωρίζεται από όλους τους χρήστες. Καμία αναφορά δεν γίνεται για τα σχετικά δικαιώματα άλλων μαρκών, εταιρικών επωνυμιών, εμπορικών επωνυμιών ή εταιρειών, είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι και μπορούν να συνδεθούν με ορισμένους όρους ή σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο. Συνεπώς, η έλλειψη μιας τέτοιας αναφοράς δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι αυτές οι μάρκες, εταιρικές επωνυμίες, εμπορικές επωνυμίες, εταιρίες, όροι ή σήματα δεν απολαμβάνουν προστασίας. Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου, καθώς και κάθε προϊόντος, υπηρεσίας ή τεχνολογίας που περιγράφεται ενταύθα, αναγνωρίζουν ρητώς και αποδέχονται ότι μπορεί να αποτελεί αντικείμενο άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ADEO ή τρίτων. Κανένα δικαίωμα χρήσης αυτών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν εκχωρείται εδώ.

Οι μάρκες της ADEO που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι μάρκες κατατεθειμένες. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, μερική ή ολική, αυτών των μαρκών, χωρίς της προηγούμενη γραπτή έγκριση της ADEO.

Οι χρήστες που διαθέτουν έναν ιστότοπο για προσωπική και μη εμπορική χρήση έχουν τη δυνατότητα να βάλουν στον ιστότοπό τους έναν απλό σύνδεσμο που θα οδηγεί απευθείας στον ιστότοπο της ADEO, εφόσον ο ιστότοπος της ADEO εμφανίζεται με διακεκριμένο τρόπο και δεν είναι κρυμμένος στον αρχικό ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν πρόκειται για κάποια σύμβαση θυγατρικής σχέσης. Η ADEO διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την προσθήκη κάθε συνδέσμου που οδηγεί στον ιστότοπό της, σε ιστότοπο του οποίου το περιεχόμενο κρίνει ακατάλληλο, χωρίς αυτή η απαγόρευση να της επιφέρει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις ευθύνης.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευθυντής δημοσίευσης: Philippe Zimmermann.
Εταιρεία: GROUPE ADEO SA με διοικητικό συμβούλιο

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αυτός ο ιστότοπος, στο σύνολό του, παρέχει πρόσβαση σε στοιχεία της ADEO. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτού του ιστότοπου μπορεί να περιλαμβάνουν αναφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες ή τεχνολογίες της ADEO που δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Η ύπαρξη αυτών των αναφορών δεν σημαίνει ότι η ADEO έχει την πρόθεση να προσφέρει αυτά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις τεχνολογίες στη χώρα σας. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσα από αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Υπάρχει το ενδεχόμενο αυτές οι πληροφορίες να τροποποιούνται ανά περιόδους, και οι τροποποιήσεις θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις.

Η ADEO διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις τεχνολογίες που περιγράφονται στον ιστότοπο.