Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές απόπειρες απάτης.

Ποτέ δεν θα σας ζητήσουμε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλες οι επίσημες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ADEO ακολουθούν την μορφή: "όνομα.επώνυμο@adeo.com", δεν χρησιμοποιείται άλλη μορφή.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Οι δεοντολογικές μας δεσμεύσεις

Ανακαλύψτε τις δεοντολογικές αρχές που έχουν ως στόχο την βελτίωση των σχέσεων και των συμπεριφορών μεταξύ των συνεργατών των επιχειρήσεων ADEO και του οικοσυστήματός μας.

Όλοι δεσμευμένοι σε μια δεοντολογική προσέγγιση

Κάθε μια από τις επιχειρήσεις ADEO έχει ισχυρές αξίες των οποίων φορείς είναι όλοι οι συνεργάτες και που βιώνονται καθημερινά.

 

Οι αξίες μας ορίζουν τις συμπεριφορές μας μέσα στις επιχειρήσεις μας αλλά και μέσα στο οικοσύστημα πελατών, προμηθευτών, παρόχων, διοικήσεών μας, κλπ. Χάρη σε σαφείς κανόνες και στην συμπεριφορά της κάθε μιας και του καθενός από μας, μπορούμε να τους δίνουμε ζωή και να τις επιβεβαιώνουμε.

 

Για να δεσμευτεί και να επικοινωνήσει σχετικά με τις δεσμεύσεις αυτές, η ADEO εφαρμόζει τους ακόλουθους κώδικες δεοντολογίας:

 Κώδικας δεοντολογίας 

Αφορά τους συνεργάτες της ADEO.
TELECH

 Κώδικας δεοντολογίας των υπεύθυνων αγορών 

Αφορά τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που προμηθεύουν άμεσα εμπορεύματα στις επιχειρήσεις ADEO σε όλον τον κόσμο, καθώς και τις θυγατρικές, τις αδελφές εταιρείες, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές τους. Αφορά επίσης όλα τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που προμηθεύουν αγαθά σε τελικό πελάτη μέσω μιας marketplace που ανήκε σε οντότητα ADEO.
TELECH

 Κώδικας δεοντολογίας των μη εμπορικών αγορών 

Αφορά τις επιχειρήσεις που παρέχουν, έμμεσα ή άμεσα, υπηρεσίες στην ADEO (συμπεριλαμβανομένου κάθε αντιπροσώπου ή μεσάζοντα) ή αγαθά που δεν προορίζονται για πώληση στους πελάτες.
TELECH

  Κώδικας Δεοντολογίας δωρεών και χορηγιών 

Αφορά τις οντότητες που ωφελούνται δωρεών και χορηγιών από την ADEO.
TELECH

Ένας δίαυλος ειδοποίησης είναι ανοικτός για όλες και όλους, με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων δεοντολογίας

Συμπληρωματικά προς τους κώδικες που αναφέρονται παραπάνω και προς την δέσμευση των επιχειρήσεων ADEO να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους με ακεραιότητα, η ADEO συστήνει σε όλους τους συνεργάτες, τους εταίρους, τους υπεργολάβους και τους πελάτες της, εάν είναι μάρτυρες ή αν βιώνουν μια κατάσταση ή μια συμπεριφορά αντίθετη προς τον Κώδικα ή τον νόμο, να χρησιμοποιήσουν τον ασφαλή δίαυλο ειδοποίησης που έθεσε σε λειτουργία η ADEO.

 

Ο δίαυλος αυτός είναι ένα εργαλείο στην υπηρεσία της κάθε μιας και του καθενός για να βοηθήσει την επιχείρηση στην πρόληψη των συμπεριφορών αυτών. Εγγυάται την εμπιστευτικότητα και την προστασία του προσώπου που χρησιμοποιεί τον δίαυλο, των εμπλεκόμενων προσώπων και των περιστατικών που αναφέρονται. Εάν το επιθυμούν, οι χρήστες του διαύλου ειδοποίησης μπορούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Μια επιτροπή δεοντολογίας είναι επιφορτισμένη να επεξεργάζεται τις ειδοποιήσεις και να προωθεί την δεοντολογική κουλτούρα εντός των επιχειρήσεων ADEO.

 Δίαυλος ειδοποίησης συνεργατών 

Κάθε επιχείρηση ADEO διαθέτει έναν δίαυλο ειδοποίησης προσβάσιμο για όλους τους συνεργάτες, τοπικά, σε περίπτωση συμπεριφορών αντίθετων προς τον κώδικα δεοντολογίας.

 Δίαυλος ειδοποίησης για προμηθευτές, εταίρους και πελάτες 

Η ADEO έχει επίσης θέσει σε λειτουργία έναν δίαυλο ειδοποίησης για τους πελάτες, εταίρους, προμηθευτές και υπεργολάβους της καθώς και για τους αντίστοιχους υπαλλήλους, θυγατρικές, υπεργολάβους και προμηθευτές τους.